Wednesday, November 12, 2014

November 12, 1999 Klitschko vs. Jackson

On this day in fistiana...

Wladimir Klitschko vs. Phil Jackson

November 12, 1999


No comments:

Post a Comment