Friday, November 28, 2014

November 28, 1998 Kostya Tszyu vs. Diobelys Hurtado

On this day in fistiana...

Kostya Tszyu vs. Diobelys Hurtado

November 28, 1998


No comments:

Post a Comment